Klokkenluidersregeling

Mede gebaseerd op artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties, vindt het bestuur van Van der Laak Registeraccountants het van belang dat personen van buiten het accountantskantoor en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten het accountantskantoor aan de orde kunnen stellen, is onderstaande procedure opgesteld.

Artikel 1 Definities

Het kantoor: Van der Laak Registeraccountants;
De melder: degene die, al dan niet in dienst van Van der Laak Registeraccountants, werkzaamheden verricht voor Van der Laak Registeraccountants en een misstand onder deze regeling meldt;
De werknemer: een melder die in dienst is van Van der Laak Registeraccountants;
Leidinggevende: degene die leiding geeft aan de werknemer;
Compliance officer: de door het bestuur van Van der Laak Registeraccountants hiertoe aangestelde persoon. Per 1 maart 2010 is dit de heer A.J.H. van der Laak RA;
Bestuur: het bestuur van Van der Laak Registeraccountants, belast met de naleving en uitvoering van de regelgeving;
Een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Van der Laak Registeraccountants / of haar medewerkers, in verband met:
– een (dreigend) strafbaar feit;
– een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
– een (dreiging) van bewust onjuist informeren;
– een (dreigende) schending van binnen Van der Laak Registeraccountants geldende gedrags- regels of
– (een dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten.

Artikel 2 Procedure

1. De melder meldt een misstand bij de compliance officer via e-mail aan ton.vanderlaak@vanderlaak.nl . De melder kan gelijktijdig ook een melding doen aan zijn leidinggevende. Indien de misstand betrekking heeft op de compliance officer, dan kan de misstand worden gemeld bij een andere bestuurder. Deze bestuurder zal vervolgens handelen conform onderstaande bepalingen.
2. De compliance officer legt de melding vast en bevestigt binnen vijf werkdagen aan melder dat de melding is ontvangen. De compliance officer stelt het bestuur direct op de hoogte van de melding, tenzij de misstand een lid van het bestuur betreft (zie art 2 lid 5).
3. compliance officer waarborgt te allen tijde de anonimiteit van de melder, tenzij de melder schriftelijk de compliance officer van deze verplichting ontheft.
4. Direct na ontvangst zal het bestuur een onderzoek naar de misstand (laten) starten.
5. Indien de misstand een lid van het bestuur betreft zal de compliance officer zelf een onderzoek naar de misstand (laten) starten.

Artikel 3 Termijnen

1. Binnen een periode van acht weken van het moment van registratie van de melding overeenkomstig artikel 2 lid 2, wordt de compliance officer door of namens het bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van het bestuur omtrent de misstand evenals van de te nemen of reeds genomen maatregelen.
2. Indien het niet mogelijk is om het standpunt binnen de in het eerste lid genoemde termijn te geven, zal het bestuur de compliance officer hiervan tijdig in kennis stellen en de termijn noemen waarin alsnog een standpunt zal worden gegeven.
3. In geval van artikel 2 lid 5 zal de compliance officer zelf een standpunt (laten) formuleren.
4. De compliance officer stelt de melder direct van het standpunt op de hoogte.

Artikel 4 Rechtsbescherming

1. Het bestuur (of de compliance officer) zorgt dat de melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een melding van een misstand heeft gedaan, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld.
2. Indien een melder de melding op andere wijze dan overeenkomstig onderhavige regeling heeft gedaan dan wel rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan hem dat mogelijk worden aangerekend.

Artikel 5 Werking en publicatie

1. Deze regeling treedt in werking per 1 mei 2008. De regeling kan in overleg worden gewijzigd.
2. Deze regeling zal worden gepubliceerd op de website van Van der Laak Registeraccountants.

Vastgesteld mei 2008 door het bestuur van Van der Laak Registeraccountants
A.J.H. van der Laak RA

 

Contact

Van der Laak Registeraccountants BV
Lange Acker 52
1965 TM Heemskerk

0251 21 55 55
  • Ton van der Laak is een zeer bekwame en vriendelijke financieel adviseer voor ons, zowel zakelijk als privé...

    Jilles Annesma
  • Ton is een zeer toegewijd persoon met veel inzicht, strateeg. Kennis en kunde in een persoon een ware bron van informatie...

    Maarten Waal
  • Wij besparen jaarlijks nu minstens € 10.000,-!

    Wouter Cornelissen
Wouter Cornelissen